Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě b2b.caje-mixtee.cz od 1. 1. 2014.

2. Provozovatelem internetového obchodu b2b.caje-mixtee.cz je společnost MIX-TEE velkoobchod, s.r.o., se sídlem Masarykova 235, 250 88  Čelákovice, IČ: 25794183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Praha, oddíl C, vložka 7085 (dále jen "prodávající")

3. Obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu b2b.caje-mixtee.cz.

4. Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel (dále jen "podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

5. Spotřebitel nebo podnikatel může být v následujících ustanoveních označován společným termínem také jako kupující. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Vystavení zboží v katalogu internetové prodejny není nabídkou, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky. Nabídku podává kupující zasláním objednávky. Doručení objednávky prodávající potvrdí automatickým emailem, který není přijetím nabídky. Následně musí prodávající objednávku kupujícího výslovně potvrdit nebo odmítnout, teprve výslovným potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva.

2. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.

3. Prodávající neodpovídá za dostupnost všech vystavovaných produktů, veškeré zboží je vystavováno s výhradou vyčerpání zásob nebo ztrátou schopnosti prodávajícího plnit.

4. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, s reklamačním řádem, možností odstoupit od smlouvy a podmínkami ochrany osobních dat, a že s nimi plně souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

6. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení jeho objednávky, doručení objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím emailové zprávy odeslané ze serveru prodávajícího. Na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

9. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.caje-mixtee.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka kupujícího a komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je archivována. Přístup k těmto informacím je možný na vyžádání. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, zasíláním obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, stejně tak na případnou opravu. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují přepravní společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží.

10. Pokud je k výrobku poskytovaný dárek, dochází ohledně tohoto dárku mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá s rozvazovací podmínkou, kterou je využití zákonného práva kupujícího jako spotřebitele podle § 548 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek. V takovém případě darovací smlouva pozbývá účinnost a zaniká spolu s kupní smlouvou a kupující je povinen společně s vraceným zbožím vrátit s ním poskytnutý dárek. Pokud tak kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.

11. Dárek se automaticky přiděluje k objednávce dle její výše. Hranice (bez DPH) pro získání dárku jsou nastaveny takto:
       objednávka od 0,- Kč do 2 999,- Kč - nepřiděluje se žádný dárek
       objednávka od 3 000,- Kč do 5 999,- Kč - drobný dárek v hodnotě 50,- Kč
       objednávka od 6 000,- Kč do 9 999,- Kč - dárek v hodnotě 100,- Kč
       objednávka od 10 000,- Kč do  14 999,- Kč - dárek v hodnotě 150,- Kč
       objednávka od 15 000,- Kč do 999 999,- Kč - dárek v hodnotě 200,- Kč 

12. Náklady ze strany prodávajícího vůči kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně kupujícího vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení a telekomunikační poplatky) si hradí kupující sám.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou, která v běžných případech bývá maximálně 3 dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo emailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Přeprava zboží je možná buď vlastním vozovým parkem (více "Rozvozové trasy") společnosti MIX-TEE velkoobchod, s.r.o. nebo pomocí služeb přepravce DPD, GLS a České pošty. Pokud je podnikatel součástí rozvozových tras a splňuje podmínky, je přepravné zdarma. Přepravné vlastním vozovým parkem probíhá dle předem určených dnů. Pokud není podnikatel součástí rozvozových tras nebo nesplňuje jeho objednávka minimální hodnotu 2500,- Kč bez DPH, zboží bude odesláno pomocí přepravce DPD, GLS nebo Českou poštou. Při objednávce do 2500,- Kč bez DPH je cena dopravy 100,- Kč bez DPH pro přepravce GLS a Česká pošta. Pro přepravce DPD je cena dopravy 89,- s DPH. Při objednávce nad 2500,- Kč bez DPH je doprava zdarma. Tímto způsobem je možné přepravovat objednávky pouze na území České republiky.  

3. Zboží lze expedovat na Slovensko, a to při využití služeb přepravce GLS. U objednávek do 100 EUR bez DPH je cena dopravy 10 EUR. Pro objednávky nad 100 EUR bez DPH je dopravné zdarma.

4. Odesílatel si vyhrazuje právo na změnu typu dopravy.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu b2b.caje-mixtee.cz a právním řádem platným v ČR.

2. "Reklamační řád" internetového obchodu b2b.caje-mixtee.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Nepřijetí objednávky, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
  3. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.).

2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

3. Doba, po kterou zůstává cena zboží v platnosti je doba od okamžiku jejího zveřejnění na internetových stránkách prodejce do okamžiku zveřejnění její změny. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prodávaného zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu výslovným potvrzením objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku výslovného potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny b2b.caje-mixtee.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého.

 

Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve. Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Reklamační řád

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona číslo 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávající

je obchodní společnost MIX-TEE velkoobchod, s.r.o., se sídlem Masarykova 235, 250 88  Čelákovice, IČ: 25794183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Praha, oddíl C, vložka 7085.

Zákazník, který není spotřebitel

je podnikatel (dále jen "podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel nebo podnikatel může být v následujících ustanoveních označován společným termínem také jako kupující. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží. Do této doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet doba pro uplatnění práv z vadného plnění znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

Postup při reklamaci kupujícího:

1. Pro uplatnění reklamace se obraťte na provozovnu prodávajícího na adrese uvedené v odst. 12, případně na email: sklad@mixtee.cz; mixtee@mixtee.cz

2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího doporučuje prodávající kupujícímu zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, doporučuje prodávající kupujícímu zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Prodávající doporučuje kupujícímu neprodleně informovat o případném poškození zboží během přepravy také prodávajícího.

5. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem spediční službou GLS, PPL nebo Českou Poštou, doporučuje prodávající kupujícímu zboží překontrolovat v přítomnosti řidiče, a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození, je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který obdržíte od řidiče při převzetí.

6. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží reklamovat u prodávajícího.

7. V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci, případně jej sami zdokumentujte

8. Při osobním odběru zboží doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího.

9. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.caje-mixtee.cz reklamovatelná vada nebo rozpor s kupní smlouvou, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem, případně u v kupní smlouvě uvedeného servisu a na výše uvedené provozovně prodávajícího (jedná-li se o kupujícího - spotřebitele).

10. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

MIX-TEE velkoobchod, s.r.o.   
Masarykova 235
250 88  Čelákovice
Česká republika
resp. na emailové adrese: sklad@mixtee.cz, mixtee@mixtee.cz

11. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

12. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (výdejní místo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

13. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje prodávající kupujícímu předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané do střediska musí být v úplném stavu.

14. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může na zboží vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

15. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.

16. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škodu vyplývající z provozu produktů a škodu způsobenou neodborným užitím produktu.

Zvláštní ustanovení reklamačního řádu pro postup při reklamaci kupujícího - podnikatele:

1. Podnikatel je povinen zakoupené zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. Zároveň je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak nelze práva z vadného plnění přiznat. V tomto případě se jedná o vady vzniklé při přepravě zboží (poškození, poničení, promáčknutí atd. zboží) nebo chybně dodané zboží (fyzický stav zboží se liší od stavu uvedeného na příslušném dokladu). 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na podnikatele předáním zboží prodávajícím, nebo jestliže mu prodávající umožní nakládat.

3. I na reklamace zboží podnikatele se vztahují podmínky dle bodu Postup při reklamaci kupujícího - spotřebitele odstavců 1, 2, 12 - 18.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. světelný zdroj, baterie, akumulátor apod.), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním a není zpravidla vadou, pro kterou je možné zboží reklamovat.

 

Ochrana osobních dat

1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím a prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2. Prodávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a že budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a účelům níže uvedeným a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platbou objednaného zboží.

3. Prodávající jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává se souhlasem kupujících jejich osobní údaje: a to jméno a příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, a to po dobu 10-ti let. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.

4. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely

  1. účely obsažené v rámci souhlasu kupujícího,
  2. jednání o smluvním vztahu,
  3. plnění smlouvy a ochrana práv a plnění povinností prodávajícího
  4. vedení statistiky,
  5. nabízení obchodu a služeb
  6. předávání jména, příjmení, adresy, telefonního a emailového kontaktu kupujícího za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. jinému správci (přepravní službě apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a uchováváním.

5. Osobní údaje o kupujícím prodávající zpracovává v rozsahu, v jakém je kupující poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a kupujícím, nebo v rozsahu, v jakém je prodávající jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy.

6. Pokud kupující písemně požádá prodávajícího, má právo na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Kupující je dále oprávněn požádat o opravu osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti.

7. Pokud se kupující domnívá, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme, podobně jako velká většina ostatních e-shopů v ČR, službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Pro větší transparentnost vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů "cookies" (velmi malé textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek, například anonymní statistické vyhodnocení navštěvovaných produktů a učiněná/neučiněná objednávka. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo. Tyto údaje jsou odfiltrovány.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Google ADWords

Firma využívá reklamní systém Google Adwords. V rámci toho vyhodnocujeme anonymně procento zákazníků, kteří přišli na naše stránky z tohoto reklamního systému a učinili/neučinili objednávku. Toto vyhodnocení není spojováno s osobními daty zákazníka.

Internetové platby COMGATE

Proč využít internetové platby COMGATE?
 
Tento systém Vám umožní uhradit objednávku rychle a bezpečně prostřednictvím Vaší banky. Informaci o platbě obdržíme obratem*, což výrazně urychlí expedici Vaší objednávky.

1. V prostoru nákupního košíku vyplňte potřebné kontaktní údaje, zvolte způsob dodání. 
2. Jako způsob platby vyberte "Zaplatit pomocí platební brány COMGATE" 
3. Objeví se Vám okno pro vyplnění informací. Toto okno vyplňte. 
4. Pokud vše souhlasí, odešlete objednávku.
5. Následuje potvrzovací stránka - stiskněte "Zaplatit".
6. Jste přesměrování do platebního systému Vaší banky. Zkontrolujte si pro jistotu všechny údaje a pokud vše souhlasí, potvrďte platbu, případně ji stornujte.

7. Po dokončení jste přesměrování zpět www.caje-mixtee.cz, na konečnou informační stránku, zda platba proběhla / byla stornována / případně zda nedošlo v systému k chybě.
Bezpečnost plateb Bezpečnost převodů prostřednictvím platebních tlačítek je jednou z hlavních výhod tohoto způsobu plateb po internetu. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platební bránou Vaší banky a nedostávají se do prostředí třetích stran. Všechny platby jsou realizovány prostřednictvím účtu zpracovatele plateb společnosti COMGATE. Uzavřením kupní smlouvy dáváte internetovému obchodu www.caje-mixtee.cz souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby Vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které uvedete při objednávání, slouží výhradně pro potřeby obchodu www.caje-mixtee.cz a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.